1.1.3. Utenlandske banker i Norge

 

Det finnes en rekke utenlandske banker med tillatelse til å yte grensekryssende tjenester enten ved å etablere egen filial i Norge eller ved å yte tjenester fra utlandet til Norge. De utenlandske bankene som lovlig opererer i Norge har vanligvis rett til både å ta imot innskuddsmidler og å drive finansieringsvirksomhet. Det vanligste er at dette er banker som er underlagt tilsyn og har tillatelse fra en annen EØS-stat, og som gjennom dette har tillatelse til å tilby banktjenester i Norge.

 

Hva gjør advokaten?

Etablering i Norge i form av filial eller å yte grensekryssende tjenester til det norske markedet må skje innenfor den ramme som norsk og internasjonalt regelverk åpner for. Etablering i Norge krever også utarbeidelse av norsk dokumentasjon og rutiner for å operere lovlig i Norge. Advokatene bistår gjerne knyttet til disse forholdene.