1.1.1. Sparebanker

 

Sparebanker er foretak som har til formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere og forvalte de midler foretaket rår over, uten at stifterne eller andre har rett til utbytte av virksomheten utover eventuell forrentning av grunnfondsbevis. Sparebankene kan også drive finansieringsvirksomhet, med andre ord å yte, formidle eller stille garanti for kreditt eller på annen måte medvirke ved finansiering av annet enn egen virksomhet.

 

I norsk rett reguleres sparebanker hovedsakelig av sparebankloven fra 1961 og finansieringsvirksomhetsloven (lov 1988/40). Det kreves konsesjon for å stifte sparebank, og lovverket stiller nærmere krav både til organisasjon, kapitalisering og stifterne.

 

En sparebank skal av formelle selskapsorganer ha et styre, en kontrollkomité og et forstanderskap. I tillegg skal det opprettes et revisjonsutvalg som er et forberedende og rådgivende organ for styret, men dette er da ikke et egentlig selskapsorgan.

 

Virksomheten til en sparebank skal være å yte vanlige bankforretninger og banktjenester. Det er begrensninger på en sparebanks adgang til å eie aksjer/andeler, fast eiendom og skip og parter i skip.

 

Den selveiende karakter av sparebankene er redusert de senere år på grunn av utviklingen av de tidligere grunnfondsbevisene og deretter egenkapitalbevisene som skal gi bedre kapitaltilfang til sparebankene. Gjennom egenkapitalbevisene erverver man en indirekte eierrett til sparebanken, og markedsmessig er egenkapitalbevisene tenkt sidestilt med aksjer. I tillegg er det blitt åpnet for omdanning av sparebanker til aksjeselskap med tilhørende sparebankstiftelser som eiere. Det er også innført regler for enklere deling og sammenslåing av sparebanker som har bidratt til strukturendringene i sparebanksektoren de seneste årene.

 

Hva gjør advokaten?

Sparebankene er som beskrevet underlagt et omfattende regelverksregime. Advokatene er gjerne knyttes gjerne til bankene for å rådgi og bistå knyttet til riktig overholdelse av regelverket.