1.2. Finansieringsforetak

 

Finansieringsforetakene driver finansieringsvirksomhet, med andre ord å yte, formidle eller stille garanti for kreditt eller på annen måte medvirke ved finansiering av annet enn egen virksomhet. Disse foretakene har ikke rett til å ta imot innskudd fra allmennheten.

 

Finansieringsforetak er i praksis enten finansieringsselskap eller kredittforetak som etter sine vedtekter hovedsakelig forestår utlån mot utstedelse av obligasjoner. Finansieringsselskapene er oftest kjent som kredittkortselskap, faktoringselskap eller leasingselskap. Kredittforetakene er mest kjent som selskapene som erverver banklån fra bankene og som finansierer disse ervervene gjennom utstedelse av såkalte obligasjoner med fortrinnsrett (covered bonds).

 

Finansieringsforetakene er regulert av finansieringsvirksomhetsloven (lov 1988/40) kapittel 3. Det kreves konsesjon for å stifte finansieringsforetak, og lovverket stiller nærmere krav både til organisasjon, kapitalisering og stifterne.

 

Et finansieringsforetak skal av formelle selskapsorganer ha en daglig leder, et styre og en kontrollkomité. Vanligvis skal det også et representantskap, samt generalforsamling med mindre foretaket er organisert som en selveiende institusjon/stiftelse. I tillegg skal det på nærmere vilkår opprettes et revisjonsutvalg hvis foretaket har verdipapirer notert på regulert marked. Dette er et forberedende og rådgivende organ for styret, og dette er derfor ikke et egentlig selskapsorgan.

 

Virksomheten til et finansieringsforetak skal bare være å drive finansiering og valutavirksomhet i naturlig sammenheng med finanseringen. Foretaket kan også gis tillatelse til å drive virksomhet som betalingsforetak og som e-pengeforetak. Et finansieringsforetak skal som et utgangspunkt ikke drive med annen virksomhet. Det er begrensninger på et finansieringsforetaks adgang til å eie aksjer/andeler, fast eiendom og skip og parter i skip.

 

Utenlandske finansieringsforetak kan på nærmere vilkår også yte tjenester grensekryssende til Norge enten med etablering av norsk filial eller uten slik filialetablering.

 

Hva gjør advokaten?

Finansieringsforetakene er som beskrevet underlagt et omfattende regelverksregime. Advokatene er gjerne knyttes gjerne til bankene for å rådgi og bistå knyttet til riktig overholdelse av regelverket. De senere år har det også vært opprettet en rekke kredittforetak som et ledd i fundingvirksomheten til bankene etter reglene om obligasjoner med særskilt sikkerhet.