1. Typer foretak

 

Innen finansbransjen finnes det en rekke typer private foretak som fyller ulike funksjoner i markedet. Ett foretak kan også ha flere funksjoner, eksempelvis en bank som også har konsesjon som verdipapirforetak.

 

Norges Bank, Finanstilsynet, departementene og andre offentlige organer og etater fyller i tillegg sine funksjoner som en del av den offentlige myndighetsutøvelsen på finansrettens område. Norges Bank har også en sentral rolle i oppgjørssystemet. Disse offentlige organene er ikke særskilt omtalt her, men deres funksjon er selvfølgelig avgjørende for finansmarkedet.

 

Verdipapirforetakene spiller en sentral rolle innenfor markedet for egenkapital og fremmedkapital, men disse er samlet omtalt under kapitlet for Børs & Verdipapir. Vi har avgrenset vårt fagområde mot forsikring, og forsikringsselskapene er derfor ikke omtalt selv om disse også spiller en rolle på finansmarkedet.