Regulatorisk

 

Temabilde Stortinget nedskalert
Våre tjenester innenfor regulatorisk går kort fortalt ut på å sørge for at bankene og de øvrige finansforetakene opptrer innenfor og i henhold til gjeldende offentlige regelverk. Finansforetakene er underlagt ett av de mest omfattende regelverksregimene vi har. EUs arbeid med å regulere bransjen er kommet langt, og det utferdiges regelverk på ulike nivå i EU som norske aktører forventes å etterleve. Vi bistår foretakene i overholdelse av regelverket og endring av praksis i samsvar med stadige endringer i de offentlige kravene.

 

Compliance
Tjenestene innenfor compliance består av rådgivning til finansforetakene knyttet til overholdelse av myndighetskrav som bransjen er underlagt. De fleste av problemstillingene som foretakene kommer borti, har vi jobbet med før. Vår rådgivning er typisk knyttet til:

  • Konsesjonsplikt og konsesjonskrav
  • Spesifikke krav til virksomhetstypene sparebank, forretningsbank, finansieringsforetak, verdipapirforetak, betalingsforetak, e-pengeforetak, låneformidlingsforetak og utenlandske finansinstitusjoner i Norge
  • Organisering og driftsopplegg
  • Krav til kapitalisering og finansiell stilling
  • Krav til eierne og ledelsesstruktur
  • Taushetsplikt og personopplysninger
  • Anti-hvitvaskingsregelverket
  • Forbrukerbeskyttelse
  • Kapitaldekning (Basel III), likviditetskrav og store engasjement
  • Grensekryssende virksomhet med eller uten filialetablering

Dokumentasjonsutarbeidelse
Det offentligrettslige regelverket stiller krav til utarbeidelse av interne retningslinjer og annen dokumentasjon. Vårt erfaringsarkiv omfatter en rekke maler for slike dokumenter som er laget for å oppfylle de krav som er stilt i regelverket, og disse tilpasser vi i den enkelte sak til den enkelte bank eller det enkelte foretak.

 

Dialog med tilsynsmyndighetene
Vi fører dialogen med ulike tilsynsmyndigheter på vegne av våre klienter. Behovet for kontakt oppstår gjerne i forbindelse med strukturelle eller driftsmessige endringer av banken eller foretaket, og vi sørger da for avklaring av prosess og krav som vil stilles i samråd med tilsynsmyndighetene.

 

 

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til regulatoriske forhold for banker og andre finansforetak:

 

Advokat/partner Harald Sætermo – mob 90650410 – epost: has@rime.no