Kravene til kredittvurdering i forbrukerforhold – går de for langt?

Publisert:31.08.2017
Finanstilsynet fastsatte tidligere i år retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis hvor det ble stilt krav til bankenes og andre finansforetaks kredittvurdering. Det er ikke vanskelig å gi tilslutning til krav om en forsvarlig kredittvurdering, men det må likevel kunne spørres om regelverket har blitt for strengt.

Ny høyesterettsdom om panterett og konkursbeslag i internasjonale forhold

Publisert:31.08.2017
Høyesterett avsa tidligere i sommer en prinsipielt viktig dom og kjennelse om hvilket lands rett som avgjør om en panterett i internasjonale forhold er ugyldig, mangler rettsvern og kan omstøtes. I tillegg ble det avklart om norske domstoler kan behandle et slikt søksmål fra boet når kreditor er utenlandsk. Vi har sett på hovedpunktene.

Bankens rett til å kreve gebyr ved ekstraordinære kontantuttak/-innskudd

Publisert:31.08.2017
I henhold til finansforetaksloven § 16-4 skal banker motta kontanter og gjøre innskudd tilgjengelige for kundene i form av kontanter, alt i samsvar med kundenes forventninger og behov. Spørsmålet som kom opp for Finansklagenemnda i vår var om banken kan kreve særskilt gebyr for håndtering av relativt store kontante innskudd og uttak, særskilt når kunden bruker banken bare til kontantuttakene.

Vesentlig mislighold – to terminer ikke nok?

Publisert:31.08.2017
I inkasso har det vært en gjengs oppfatning at to terminers mislighold tilsa vesentlig mislighold. Den siste tiden har vi fått noen avgjørelser som tilsier at denne tommelfingerregelen muligens må revurderes.