Mislighold

Temabilde Jernport_4

Spesialengasjement

Spesialengasjement er en tjeneste for banker og andre finansforetak som ikke har egen spesialengasjementsavdeling eller som en støtte til eksisterende avdeling. Siktemålet er å redusere foretakenes eksponering ved høyrisiko og tapsutsatte engasjement slik at det endelige tapet blir minst mulig. Foretaket kan her dra nytte av et utvalg juridiske verktøy laget for å styre engasjementet i riktig retning samtidig som avtaler og relevante regler overholdes. De beste resultatene oppnås også om vi blir koblet inn tidlig nok. Tjenestene knytter seg gjerne til:

 • Juridisk gjennomgang av engasjementet og kartlegging av handlingsalternativer
 • Bidra til utarbeidelse av videre strategi for engasjementet, herunder mål og handlingsplaner
 • Oppfølging av aktivitets- og resultatmål som er fastsatt for engasjementet
 • Bistand ved kredittsaker og forhandlinger med låntaker

Tvangsinndrivelse

Tjenestene innenfor tvangsinndrivelse går ut på å inndrive krav for banker og andre finansforetak som ikke gjøres opp frivillig. Vi bistår her foretaket slik at tvangsinndrivelsen følger gjeldende regelverk slik at man unngår unødvendige innsigelser til fremgangsmåten og å bli gjort ansvarlig for å ha opptrådt rettsstridig. Tjenestene kan knytte seg til

 • Realisasjon av panterettigheter etter tvangsfullbyrdelsesloven og lov om finansiell sikkerhetsstillelse
 • Inndrivelse og sikring av usikrede engasjement
 • Utforming og gjennomføring av realisasjonsavtaler med låntaker

Restrukturering

Restruktureringer kan være fornuftig hvis det bidrar til bedre betjening av foretaket eller har andre positive følger, eksempelvis opprettholdelse av arbeidsplasser. I disse sakene bistår vi fra innledende rådgivning knyttet til om en restrukturering er ønskelig til gjennomføring av restruktureringsløsninger. Tjenestene knytter seg gjerne til:

 • Juridisk gjennomgang for kartlegging av lovlige handlingsalternativ, gjerne i samarbeid med finansiell og operasjonell analyse
 • Kreditoravtaler – forhandlinger, inngåelse og oppfølging
 • Gjeldsforhandlinger (avtalebaserte eller etter konkursloven)
 • Restruktureringer i form av emisjoner, tilførsel fremmedkapital, nedbemanning, newco-strukturer, utsalg av virksomhet, avvikling mv.
 • Innleie av personell til drift, ledelse og finansiell støtte i kriserammede bedrifter

Konkurs

Ved konkurs opptrer vi som representant for banker og andre foretak for å ivareta posisjonen som kreditor. Vi kjenner prosessene og løsningene, og vår bistand er gjerne knyttet til

 • Realisering av panterettigheter, herunder spørsmål om sperreperiode, samlet salg fra boet, abandonering, merverdiavgiftsproblematikk, salgsprosess
 • Oppsett av midlertidig driftsorganisasjon for ivaretakelse av panteverdier eventuell finansiering av drift i boets regi
 • Utøvelse av motregningsrett overfor boet
 • Boets legalpanterett, herunder størrelse på panteretten, hvilke aktiva den hefter i og utløsning av boet
 • Håndtering av omstøtelseskrav fra boet
 • Etablering av ny virksomhet basert hele eller deler av konkursselskapet virksomhet
 • Utbetalinger på garantier stilt av bank/annet foretak

Ansvarssaker

I de tilfeller hvor en bedrift ikke klarer å gjøre opp for seg, kan kreditor ha berettigede krav mot styre, revisor, ledelse og eiere. I noen tilfeller ser vi også at det blir fremmet krav mot banken eller annen finansieringskilde, eksempelvis fra konkursselskapets medkontrahenter. Vi bistår med å vurdere krav, fremme krav mot ansvarlige og forsikringsselskap, samt å føre sakene for retten knyttet til

 • Profesjonsansvar for revisor, ofte knyttet til uriktig bekreftelse kapitalinnskudd, manglende avdekning av mislige forhold, ansvar for misvisende regnskap og ansvar for feilaktig rådgivning
 • Styreansvar knyttet til forvaltning av selskapet, emisjoner og innbetalt kapital, håndtering av insolvent selskap, samt brudd på andre lovfastsatte plikter
 • Ansvar for ledelsen

 

 

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til misligholdshåndtering, inndrivelse, restrukturering, konkurs eller ansvarssaker:

 

Advokat/partner Harald Sætermo – mob 90650410 – epost: has@rime.no