Bustadoppføringslova § 12 pålegger entreprenøren å få stilt garanti overfor forbrukeren ved oppføring av ny bolig, en garanti som skal sikre oppfylling av avtalen. Stortinget arbeider nå med et forslag til presisering og endring av denne bestemmelsen som vil få betydning både for entreprenørene, forbrukerne og bankene.

Det har vært noe omdiskutert om vanlige forbrukerkunder bør anbefales å ta opp valutalån. Bakgrunnen er at valutakurssvingninger kan medføre at gjelda øker i et ikke ubetydelig omfang. Finansklagenemnda har i en nylig avsagt uttalelse konkludert med at det ikke er grunnlag for å oppstille et alminnelig prinsipp om at valutalån ikke bør gis til alminnelige forbrukerkunder.