Høyesterett avsa tidligere i sommer en prinsipielt viktig dom og kjennelse om hvilket lands rett som avgjør om en panterett i internasjonale forhold er ugyldig, mangler rettsvern og kan omstøtes. I tillegg ble det avklart om norske domstoler kan behandle et slikt søksmål fra boet når kreditor er utenlandsk. Vi har sett på hovedpunktene.

I inkasso har det vært en gjengs oppfatning at to terminers mislighold tilsa vesentlig mislighold. Den siste tiden har vi fått noen avgjørelser som tilsier at denne tommelfingerregelen muligens må revurderes.

Finansdagen – som arrangeres av Juristenes Utdanningssenter (JUS) – blir i år avholdt 15. mars på KS Agenda Møtesenter i Oslo. Dette er en kursdag særlig rettet mot advokater og jurister som jobber med bank- og finansjus, og i år er det særskilt fokus på låneavtaler.

Når en næringsdrivende låntaker av en viss størrelse får finansielle problemer, kommer det fort opp løsningsforslag som enten favoriserer låntaker-siden eller kreditor-siden. En vanskelig avveining er hvor langt kreditor plikter å strekke seg for å finne en løsning for låntakeren, alternativt om kreditor kan jobbe for et forslag som er til gunst for kreditor men ikke nødvendigvis for låntaker-siden. Dette kan formuleres som et spørsmål om kreditors lojalitetsplikt overfor låntaker, og en nylig avsagt dom fra Borgarting lagmannsrett gir nyttig veiledning.

En stadig gjenvendende problemstilling for domstolene er hvilke gjeldsposter avgitte kausjoner hefter for. Et tema i denne materien er om kausjonen omfatter bare gjeld som var opparbeidet på kausjonstidspunktet (eldre gjeld), eller også senere pådratt gjeld (ny gjeld). Dette var tema for en nylig avsagt dom fra Borgarting lagmannsrett.

Norsk konkurslovgivning er i dag tilnærmet utelukkende utformet med sikte på nasjonale konkurser i Norge. I et stadig mer internasjonalt næringsliv hvor selskap som blir tatt under insolvensbehandling i stor grad har forgreininger utenfor ett land skaper dette utfordringer – både ved håndheving av en norsk konkurs i andre land og ved utenlandske insolvensbehandlinger som skal håndheves i Norge. Det er nå fremmet et forslag til norsk lovregulering av grenseoverskridende insolvensbehandlinger, og vi har sett på hovedpunktene.

De fleste blir en eller annen gang berørt av en konkurs. Det kan være at man er ansatt i en bedrift som går konkurs, man er kontraktsmotpart til noen som går konkurs, eller kanskje blir selskapet man eier eller sitter i styret til tatt under konkursbehandling. Ved en konkurs blir den som er tatt under konkursbehandling underlagt et omfattende og komplekst regelverk, og denne artikkelen gir en oversikt over og innføring til regelverket.