I henhold til finansforetaksloven § 16-4 skal banker motta kontanter og gjøre innskudd tilgjengelige for kundene i form av kontanter, alt i samsvar med kundenes forventninger og behov. Spørsmålet som kom opp for Finansklagenemnda i vår var om banken kan kreve særskilt gebyr for håndtering av relativt store kontante innskudd og uttak, særskilt når kunden bruker banken bare til kontantuttakene.

Finansdagen – som arrangeres av Juristenes Utdanningssenter (JUS) – blir i år avholdt 15. mars på KS Agenda Møtesenter i Oslo. Dette er en kursdag særlig rettet mot advokater og jurister som jobber med bank- og finansjus, og i år er det særskilt fokus på låneavtaler.

Med finansforetaksloven ble bankene pålagt å tilby og motta kontanter i samsvar med kundenes forventninger og behov. Ved innføring av bestemmelsen lot man det være opp til bankene å finne hensiktsmessige løsninger for å oppfylle lovens krav. Nå har imidlertid Finansdepartementet sendt på høring et forslag om å forskriftsfeste kontanthåndteringsplikten – i første omgang begrenset til regulering av plikten i krisesituasjoner.

Det er veldig vanlig at kontohaver gir andre fullmakt til å disponere sin konto. Men hvis andre enn kontohaver skal disponere konto, krever det en skriftlig fullmakt som kan dokumenteres i ettertid. Dette ble understreket av Finansklagenemnda Bank i en nylig uttalelse.

Finansportalen.no er en tjeneste fra Forbrukerombudet som skal gjøre det mulig for forbrukerne å sammenligne bank-, forsikrings- og investeringsprodukter. Banker har i flere år hatt plikt til å registrere prisopplysninger på finansportalen.no. Men fra 1. juli er finansforetak også pålagt å lenke til finansportalen.no fra forsiden på sin hjemmeside, og to uker før fristen er det fremdeles mange som ikke har slik lenke.

Phishing – eller nettfiske – er en fellesbetegnelse på digital snoking eller fisking etter sensitiv informasjon, ofte passord og kredittkortnummer. Følgen er gjerne at kundens konto blir tappet for midler. Finansklagenemnda Bank har nylig behandlet kundens ansvar for slikt misbruk.