7.3.3. Legalpant

 

Ved en lovendring av panteloven (lov 1980/2) i 2004 fikk boet en lovbestemt panterett (legalpanterett) i visse av skyldnerens og tredjepersons formuesgoder til sikkerhet for boomkostninger. Legalpanteretten gjelder i alle av skyldnerens formuesgoder som det hviler pant på, og som kan være gjenstand for utlegg eller konkursbeslag. Den gjelder imidlertid også i formuesgoder som tredjeperson har stilt for konkursskyldnerens gjeld og som består på konkurstidspunktet. Dersom skyldnerens formuesgoder er solgt inntil tre måneder før konkursen, kan tingretten beslutte at verdien av legalpanteretten skal føres tilbake til boet.

 

Legalpanteretten er begrenset til fem prosent av formuesgodets beregnede verdi eller det salg av formuesgodet innbringer, men maksimalt 700 ganger rettsgebyret i hvert formuesgode. Panteretten har beste prioritet i formuesgodet.

 

En viktig begrensning ligger i at legalpanteretten bare skal benyttes til å dekke «nødvendige boomkostninger». Utenfor begrepet «boomkostninger» faller kostnader til eksempelvis håndtering av saker under lønnsgarantiordningen, kostnader knyttet til inntreden i skyldnerens kontrakter eller erstatningsansvar som boet pådrar seg. Boomkostningene må også være «nødvendig» noe som innebærer en skjønnsmessig grense for hva boet kan bruke legalpantemidler til.

 

Enhver panthaver har rett til å innløse boets panterett ved å betale ut verdien av panteretten. Den som betaler ut boet, trer inn i boets rett i formuesgodet. Er det flere panthavere som vil tre inn i formuesgodet, har den med best prioritet fortrinnsrett. Det er også lagt opp til en prosess hvor boet eller innløseren kan be tingretten om fastsette verdien av formuesgodet som skal innløses. Dersom beløpet som er innløst til boet ikke blir påkrevd til nødvendig bobehandling.

 

Hva gjør advokaten?

Håndtering av legalpanteretten er naturlig en del av abandoneringshandlingene som advokaten kan bistå kreditor med. Vedrørende legalpanteretten er det gjerne fastsettelse av verdien av legalpanteretten som volder tvil, samt hvilke poster som kan dekkes av boet som «nødvendige boomkostninger».