7.3.2. Omstøtelseskrav

 

Konkursboet kan fremme omstøtelseskrav mot kreditorer og andre som har mottatt verdier fra konkursskyldneren i tiden før konkurs jf. dekningsloven (lov 1984/59) kapittel 5. Omstøtelse innebærer at disposisjonene som omstøtes settes til side, og verdier som er overført fra skyldneren reverseres tilbake til boet. Omstøtelsesreglene har til formål å sørge for likebehandling av kreditorene og å motvirke tapping av skyldneren for formuesverdier i tiden før konkurs. Omstøtelsesreglene kategoriseres gjerne etter hvilke typer disposisjoner de kan angripe, og de vanligste er:

 

Gaver: Gaver som er gitt fra skyldneren det siste året før fristdagen (vanligvis dagen for innlevering av konkursbegjæring) i konkurs, kan omstøtes. I visse tilfeller omfattes også gaver som er gitt inntil fem år før fristdagen. Begrepet «gave» omfatter både helt og delvis vederlagsfrie disposisjoner. Det finnes også særskilte regler om omstøtelse av urimelig høy lønn mv.

 

Ekstraordinære betalinger: Ekstraordinær betalinger som kan omstøtes er betalinger med beløp som betydelig har forringet skyldnerens betalingsevne, som er foretatt med usedvanlige betalingsmidler eller før normal betalingstid. Slike betalinger kan omstøtes hvis de er foretatt opptil tre måneder før fristdagen, og i noen tilfeller opptil to år før fristdagen.

 

Sikkerhetsstillelse for eldre gjeld: Sikkerhetsstillelse for eldre gjeld kan omstøtes i to situasjoner. For det første kan omstøtelse skje der sikkerhetsretten avtales senere enn gjelden. For det andre kan omstøtelse skje der sikkerhetsretten er avtalt senest samtidig med gjeldsopptaket, men hvor sikkerhetsretten ikke får rettsvern uten unødig opphold. I disse tilfellene kan omstøtelse vanligvis skje for sikkerhetsetableringer som ligger opptil tre måneder før fristdagen i tid. I visse tilfeller utvides dette til to år før fristdagen.

 

Utlegg som er etablert opptil tre måneder før fristdagen, og i noen tilfeller opptil to år før fristdagen, kan omstøtes.

 

I tillegg til disse objektive omstøtelsesgrunnlagene, kan det fremmes omstøtelseskrav på subjektivt grunnlag. Subjektiv omstøtelse kan foretas for disposisjoner utført opptil ti år før fristdagen. Det kreves imidlertid at disposisjonene på nærmere vilkår har vært utilbørlige overfor kreditorfellesskapet. Det stilles også krav til at skyldnerens økonomi var svak eller ble alvorlig svekket ved disposisjonen. I tillegg kreves det at den begunstigede visste eller burde vite om skyldnerens økonomiske situasjon og de forhold som gjorde disposisjonen utilbørlig.

 

Det finnes også omstøtelsesregler i særlover, slik som ekteskapsloven (lov 1991/47) §§ 51-53 og forsikringsavtaleloven (lov 1989/69) § 16-2.

 

Hva gjør advokaten?

I forkant av en konkurs kan advokaten ofte rådgi vedrørende hvilke transaksjoner som vil/ikke vil stå seg i forhold til omstøtelsesreglene i en eventuell etterfølgende konkurs. I en konkurs reiser ofte omstøtelseskravene tvister mellom boet og den som kravet rettes mot vedrørende hvorvidt kravet er rettmessig. Omstøtelsesreglene er i seg selv relativt kompliserte, og reglenes innhold er fastlagt gjennom en betydelig rettspraksis og juridisk teori. En advokat med god kompetanse knyttet omstøtelsesreglene kan både rådgi i forhold til en slik tvist, og om nødvendig prosedere saken for retten.