7.3.1. Skyldnerens fordringer

 

Konkursboet trer som et utgangspunkt inn i skyldnerens krav jf. dekningsloven (lov 1984/59) § 2-2. Siden en kreditor i mange tilfeller også vil ha forpliktelser overfor skyldneren, vil boet gjerne fremme skyldnerens krav mot kreditor. Det vil si at boet kan kreve bankinnskudd som skyldneren hadde utbetalt til seg, fordringer oppstått som følge av levering av varer og tjenester kan kreves utbetalt og eksempelvis erstatningskrav som skyldneren hadde kan fremmes av boet. Samtidig må boet respektere samme innsigelser som skyldneren måtte ha respektert, eksempelvis mangelsinnsigelser mot krav på vederlag for leveranser av varer og tjenester.

 

Hva gjør advokaten?

Ved boets innfordring av skyldnerens krav vil det ofte måtte avklares hvor stort kravet reelt sett er eller om det foreligger grunner til at kravet er bortfalt. Det kan være innsigelser knyttet til feil og mangler ved skyldnerens leveranse, motregningsrett for den kravet fremmes mot, boets krav kan være foreldet mv. Advokaten vil regelmessig bistå i å sortere ut hvilke innvendinger som er rettmessige og hvilke som ikke bør føres videre.