7.2.3. Dividenderett

 

Kreditorer som pretenderer å ha krav mot konkursskyldneren fra tiden før boåpning, må melde disse kravene i boet (fordringsanmeldelse). Både betingede og ubetingede fordringer kan meldes i boet. Tilsvarende kan erstatningskrav som følge av konkursen meldes som krav.

 

Fordringen som meldes må dokumenteres. Boet vil så føre fordringen på anmeldelseslisten og vurdere om fordringen skal innstilles som godkjent. Den endelige fordringsprøvelsen skjer i skiftesamling.

 

Dersom en fordring er gyldig pantesikret i skyldnerens eiendeler, vil bare den del av fordringen som ikke blir dekket av pantet gi rett til dividende.

 

Dividendefordringer gis dekning av midlene som boet har inndrevet gjennom realisasjon av skyldnerens aktiva. De ulike typene av fordringer på skyldneren/boet har imidlertid ulike prioritet, og dekkes etter denne prioritetsrekkefølgen.

 

Massefordringer: De såkalte massefordringene skal alltid dekkes først. Dette er ikke egentlige dividendefordringer, men fordringer oppstått i tilknytning til selve konkursen. Kategorien omfatter på nærmere vilkår kostnader til begravelse før konkurs, omkostninger ved bobehandling, forpliktelser påført konkursboet (slik som husleie), omkostninger ved forutgående gjeldsforhandling eller offentlig dødsboskifte og visse forpliktelser påført skyldner under gjeldsforhandling eller offentlig dødsboskifte. Det er også et nærmere angitt prioritetsforhold mellom massefordringene.

 

Fortrinnsberettigede fordringer av første klasse: I den utstrekning det er dekning for massefordringene, dekkes fordringer av første klasse. Denne kategorien omfatter på nærmere vilkår fordring på lønn eller annet arbeidsvederlag i skyldnerens tjeneste, fordring på feriepenger/feriegodtgjøring, fordring på pensjon, og fordring underholdsbidrag, mv.

 

Fortrinnsberettigede fordringer av andre klasse: I den utstrekning det er dekning for både massefordringer og fordringer av første klasse, dekkes fordringer av andre klasse. Denne kategorien omfatter på nærmere vilkår fordringer på skatt, ansvar for skattetrekk, fordring på merverdiavgift, fordring på trygdeavgift, og krav på refusjon av toppskatt og trygdeavgift fra aktiv deltaker i skyldnerselskapet.

 

Alminnelige konkursfordringer: Fordringer som ikke er massefordringer eller fortrinnsberettigede fordringer, og som heller ikke er etterprioriterte fordringer (se nedenfor), dekkes som alminnelige konkursfordringer.

 

Etterprioriterte fordringer: Etterprioriterte fordringer dekkes sist av alle fordringstyper. Praktisk viktige fordringer i denne kategorien er på nærmere angitte vilkår krav på rente på fordring for perioden etter åpning av bobehandling, fordringer som er avtalt å være etterprioritert og fordring på gaveløfte i insolvent dødsbo.

 

Fordringer som ikke blir dekket: Konkursskyldneren er i prinsippet fortsatt ansvarlig for gjeld som ikke blir dekket. For selskap med begrenset ansvar (typisk aksjeselskap) og stiftelser skal imidlertid selskapet/stiftelsen slettes etter endt konkursbehandling, og betydningen av ansvar for restgjelden er dermed størst for fysiske personer.

 

Hva gjør advokaten?

Melding av enkle krav i boet kan ofte gjøres av kreditor selv. Men ved kompliserte krav som må dokumenteres særskilt vil det ofte være hensiktsmessig å få bistand fra advokat ved melding av krav i boet. Hvilke krav som kan meldes som dividendeberettigede vil også sette grenser for kreditors potensielle motregningsrett i forhold til boets krav mot kreditor

 

 

 

.