7.2.1. Panterett

 

En kreditor med gyldig og rettsvernet panterett til sikkerhet for sitt krav, har fortrinnsrett til dekning av sitt krav ved realisasjon av panteobjektet. Dersom et formuesgode er overbeheftet, vil boet vanligvis oppheve konkursbeslaget i panteobjektet ettersom det ikke har noen økonomisk verdi for boet. Men boet har også mulighet for å beslutte samlet salg av hele eller deler av skyldnerens virksomhet og inkludere panteobjektet i et slikt salg. Panthaveren har da rett til dekning i den verdien som relaterer seg til panteobjektets verdi.

 

Boet kan realisere pantsatte eiendeler dersom det er en restverdi som tilfaller boet. Overbeheftede eiendeler kan boet som et utgangspunkt ikke selge med slettende virkning for udekkede heftelser. Unntak fra dette gjelder ved salg sammen med andre av boets eiendeler og et samlet salg forventes å gi større utbytte for boet enn om eiendelene selges enkeltvis. Unntak gjelder også ved samlet overdragelse av hele eller deler av virksomheten med sikte på fortsatt drift etter konkursen.

 

Hva gjør advokaten?

Advokaten kan bistå i dialogen med boet for å oppnå en mest mulig effektiv og verdibevarende realisasjon av panteobjektene. Avhengig av situasjonen kan kreditor ønske en abandonering (tilbake til skyldner) eller en (uegentlig) abandonering til panthaver. Valget av modell kan ha stor betydning for utfallet en realisasjon, og riktig gjennomføring er viktig. Boets legalpanterett i bør også avklares i forbindelse med abandonering.