7.1.3. Boets oppgaver

 

Bostyrerens oppgave er generelt angitt å ivareta fordringshavernes felles interesse overfor den enkelte fordringshaver og overfor tredjeperson. Boet skal også gå gjennom skyldnerens virksomhet og disposisjoner for å vurdere om det foreligger brudd på næringslovgivningen, konkursregelverket og ulike straffebud. Boet er på mange måter et tilsynsorgan for virksomheten til skyldneren. Så langt det er forenlig med disse interessene, skal bostyreren i samarbeid med offentlige myndigheter medvirke til at hensynet til berørte arbeidstakere og særlige samfunnsinteresser varetas under bobehandlingen.

 

Bostyrers oppgave er mer konkret (slik angitt i konkursloven (lov 1984/58) § 85) å:

  • skaffe rede på hva som er boets eiendeler, derunder å undersøke samt imøtegå påstander om utlevering av verdier som finnes i boet;
  • innfordre utestående fordringer;
  • sørge for bevaring, tilsyn, nødvendig forsikring og mulig forøkning av boets eiendeler og for at de blir solgt så fordelaktig som mulig;
  • bringe på det rene hvilke fordringer som bør godkjennes som dividendeberettiget og eventuelt fortrinnsberettigede i boet;
  • avgjøre – med unntak av sin egen, borevisorens og kreditorutvalgmedlemmenes godtgjørelse – hvilke fordringer som skal godtas som massefordringer og dermed likestilte fordringer;
  • treffe beslutning om opphevelse av konkursbeslaget (abandonering) eller overføring til panthaver for nærmere angitte eiendeler;
  • gi nærmere angitte opplysninger til påtalemyndigheten og Finanstilsynet;
  • gi melding til fylkesmannen s tidlig som mulig dersom virksomheten antas å kunne medføre forurensning som ikke er lovlig uten tillatelse etter forurensningsloven;
  • gi melding så tidlig som mulig til det felles lokale NAV-kontoret om hvilke arbeidstakere som har krav i boet, dersom det er arbeidstakere i skyldnerens virksomhet.

Boet leverer boinnberetning til retten. Av boinnberetningen vil det fremgå blant annet en oversikt over skyldnerens forretningsførsel, regnskapsførsel, opplysninger om boets stilling, opplysninger om potensielt omstøtelige eller straffbare forhold, og om det er grunnlag for konkurskarantene.