7.1.2. Boets organer

 

Boet ledes i praksis av en bostyrer som oppnevnes straks etter at konkurs er åpnet. Dette er som regel en advokat som oppnevnes av retten. Hver tingrett har sine tilknyttede advokater som de oppnevner regelmessig, og forslag om bruk av andre advokater blir ofte ikke hensyntatt.

 

I større bo eller bo hvor vanskelighetsgraden eller forholdene for øvrig tilsier det, kan det oppnevnes et kreditorutvalg. Bostyrer og kreditorutvalget utgjør bostyret. Kreditorutvalget oppnevnes av retten blant representanter for kreditorene. Det er vanlig at store kreditorer er representert i kreditorutvalget.

 

Lovens utgangspunkt er også at det skal oppnevnes en borevisor, men ofte unnlates dette da boets midler ikke forsvarer bruk av revisor. Borevisor skal gå gjennom regnskapene og forretningsførselen til skyldneren, og lage en innberetning basert på dette. Videre skal borevisor revidere boets regnskaper.

 

Skiftesamling er rettsmøter hvor fordringshaverne i boet kan møte. Vedtak fra skiftesamlingen er bindende for bostyrer og bostyret, med mindre de settes til side av retten.

 

Tingretten er ikke et ordinært boorgan, men har en viss instruksjons- og kontrollmyndighet over boets organer.