7.1.1. Åpning av konkurs: Oppbud fra debitor/Konkursbegjæring fra kreditor

 

Det er bare en insolvent skyldner som kan slås konkurs. Insolvens forutsetter at skyldneren er både insuffisient og illikvid. Insuffisient innebærer at gjelden er større enn aktiva (negativ egenkapital, underbalanse). Illikviditet innebærer at skyldneren ikke klarer å betale sine krav etter hvert som de forfaller (betalingsudyktighet). En insolvent skyldner kan begjære seg selv konkurs, og det kan være straffbart å ikke begjære seg konkurs etter nærmere regler fastsatt i straffeloven.

 

Grunnlaget for åpning av konkurs er enten konkursbegjæring fra skyldneren selv (oppbud), eller konkursbegjæring fra en kreditor (eksempelvis en bank, en leverandør eller en ansatt). Ved begjæring av konkurs fra en kreditor, benytter en seg ofte av de såkalte insolvensformodningene som er lovfastsatte presumsjoner på at insolvens foreligger. Det er nærmere regler i loven om innholdet av en konkursbegjæring. En kreditor som begjærer skyldneren konkurs, må betale inn et beløp til sikkerhet for boomkostningene. Dersom det er skyldneren selv som begjærer seg konkurs eller konkurs begjæres av en ansatt med et prioritert lønnskrav, stilles det ikke krav til slik innbetaling.

 

Konkurslovens system er også at det skal åpnes konkurs hvis det har vært gjeldsforhandling etter konkursloven og denne innstilles.

 

Det er retten som i rettsmøte beslutter om konkurs skal åpnes. Ved oppbud fra skyldneren, har retten valgfrihet om den vil innkalle skyldneren til rettsmøte ev om rettsmøtet avholdes i forbindelse med innlevering av oppbudsbegjæringen. I andre tilfelle skal skyldneren varsles og innkalles til rettsmøte. Rettens beslutning treffes ved kjennelse. Ved kjennelsen om konkursåpning etableres konkursboet. Boet representerer kreditorfellesskapet og overtar rådigheten over skyldnerens formue.

 

Konkursloven inneholder nærmere regler om hvordan boet skal gå frem, både i forhold til skyldneren, dens kreditorer og andre som blir berørt av konkursen.

 

Hva gjør advokaten?

Advokaten kan bistå med å vurdere hvorvidt det foreligger oppbudsplikt for skyldneren, samt rådgi hvordan skyldneren kan opptre i en kritisk periode. I forhold til en kreditor kan advokaten bistå med å utforme og dokumentere en konkursbegjæring. I de fleste tilfeller vil kreditor ønske å benytte seg av insolvensformodningene, og det forutsetter at kreditor har gått frem på en slik måte at insolvensformodningene er oppfylt.