7. Konkurs

 

Konkurs er en form for fellesforfølgning av en insolvent skyldner hvor det tas generalbeslag i skyldnerens formue, verdiene realiseres og fordeles på kreditorene. Dette er hovedformen for fellesforfølgning etter norsk rett, og en i en eller annen form finner en igjen instituttet i alle jurisdiksjoner vi har jobbet med.

 

Hensynene bak konkursinstituttet er at det sørger for likebehandling av kreditorene til en insolvent skyldner, det åpner for en effektiv avvikling av skyldnerens virksomhet og fra et samfunnssynspunkt kan en konkurs være en ordnet avvikling av selv store virksomheter.

 

De prosessuelle sider av en konkurs er i hovedsak regulert av konkursloven (lov 1984/58), mens de materielle regler om kreditorenes og boets rettigheter og forpliktelser er regulert i dekningsloven (lov 1984/59).

 

Aksjeselskap og allmennaksjeselskap skal etter aksjelovene i visse tilfeller tvangsoppløses ved rettslig kjennelse. Dette oppstår gjerne ved unnlatt innlevering av årsregnskap eller ved manglende roller (eks styre eller revisor). Kjennelse om tvangsoppløsning har virkning som kjennelse om konkursåpning.

 

Ved skifte av insolvent dødsbo er også mange av reglene som gjelder i konkurs gitt tilsvarende anvendelse.