5.1. Verdipapirfond

 

Det er svært vanlig å investere i verdipapirfond ved å kjøpe andeler i fondet. Verdipapirfond er en form for kollektiv investering hvor investorene går sammen om å plassere sine felles midler i verdipapirmarkedet eller i bankinnskudd. Fondet er en egen juridisk enhet hvor investorene ved innskudd mottar andeler i fondet.

 

Norske verdipapirfond er hovedsakelig regulert av verdipapirfondloven (2011/44), og for fond etablert i Norge kreves det konsesjon fra Finanstilsynet for etablering av fond.

 

Et verdipapirfond skal forvaltes av et forvaltningsselskap med konsesjon i Norge eller konsesjon fra utlandet som godkjennes i Norge. Forvaltningsselskapet står gjerne for den kollektive porteføljeforvaltningen, administrasjon av fondet og markedsføring/salg av fondet. Verdipapirfondloven stiller nærmere betingelser for innvilgelse av konsesjon til forvaltningsselskap, og forvaltningsselskapene er også underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

 

Et verdipapirfond har sin definerte investeringsstrategi, og fondene deles gjerne kommersielt inn etter dette som aksjefond, pengemarkedsfond, obligasjonsfond, kombinerte fond og andre fond.

 

Juridisk sett opererer loven med tre fondstyper avhengig av hvilket regelverk fondet er satt opp etter, nærmere bestemt UCITS, nasjonale fond og spesialfond. Hvilken type fond man står ovenfor skal fremgå av vedtektene til fondet.