4. Investorbeskyttelse, integritet og gjennomsiktighet

 

Beskyttelse av investor og opprettholdelse av markedets integritet og gjennomsiktighet har lenge vært sentralt i verdipapirlovgivningen. Ved implementeringen av EU-direktivet Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) ble regelverket som ivaretar disse hensynene ytterligere skjerpet.

 

Et verdipapirforetak plikter å utøve sin virksomhet i samsvar med god forretningsskikk, og foretaket skal påse at kundenes interesser og markedets integritet ivaretas på best mulig måte.

 

I forbindelse med MiFID ble kravet til god forretningsskikk utbygd med krav til såkalt egnetshetstest og hensiktsmessighetstest. Egnethetstesten gjelder i forhold til ytelse av investeringsrådgivning og aktiv forvaltning hvor kreves det at foretaket innhenter informasjon om kundens finansielle stilling og investeringsmål, slik at foretaket kan anbefale den investeringstjeneste og de finansielle instrumenter som egner seg til den aktuelle kunden. Hensiktsmessighetstesten gjelder ved yting av andre investeringstjenester enn investeringsrådgivning eller aktiv forvaltning, og innebærer at foretaket skal innhente nødvendige opplysninger om kundens kunnskap om og erfaring fra det aktuelle investeringsområdet. Basert på dette skal foretaket være i stand til å vurdere om investeringsproduktet er hensiktsmessig.

 

Utover dette gjelder det regler om blant annet:

  • Håndtering av interessekonflikter,
  • Beste resultat ved utførelse av kundeordrer,
  • Plikt til å foreta lydopptak, og
  • Offentliggjøring av informasjon om transaksjoner.