4.1. Obligasjoner med fortrinnsrett

 

Ordningen med obligasjoner med fortrinnsrett («covered bonds») er en viktig finansieringskilde for bankene i det norske markedet. Prinsippet i ordningen er at bankene selger porteføljer av utlån (ofte boliglån) til et kredittforetak som er særskilt opprettet for dette formålet. Kredittforetaket finansierer/funder sitt erverv gjennom utstedelse av obligasjoner som har sikkerhet i foretakets ervervede portefølje av utlån. Kredittforetaket er gjerne eid av den selgende bank, og den selgende bank administrerer vanligvis de solgte lånene også etter at kredittforetaket har blitt den reelle kreditoren og eier av fordringen.

 

Ordningen inkludert fortrinnsretten til dekning i utlånsporteføljen er særskilt lovregulert i finansieringsvirksomhetsloven (lov 1988/40) med tilhørende forskrifter.

 

Fortrinnsretten til dekning i utlånsporteføljen får betydning ved konkurs, gjeldsforhandlinger etter konkursloven, avvikling av kredittforetaket eller offentlig administrasjon som omfatter kredittforetaket. Den særskilte fortrinnsretten går foran de alminnelige dekningsprinsippene etter konkurs- og insolvenslovgivningen.

 

Det er en streng regulering av kredittforetaket, noe som igjen reflekteres i at obligasjonene som slike utsteder har fått en særskilt attraktiv stilling i markedet og foretakene oppnår gunstige betingelser på sin finansiering.

 

Hva gjør advokaten?

Etablering av kredittforetak og overføring av låneporteføljer for finansiering under OMF-ordningen håndteres av advokatene. Advokatene bistår med utarbeidelse av den nødvendige dokumentasjonen og rådgivning knyttet til hele prosessen fra opprettelse av foretak til å bringe obligasjonene på markedet.