3. Midlertidig sikring

 

Midlertidig sikring kan enten gå ut på arrest eller midlertidig forføyning. Arrest gis for å sikre oppfyllelsen av et pengekrav. Midlertidig forføyning gis for å sikre oppfyllelsen av andre typer forpliktelser enn pengeforpliktelser, eksempelvis stans i byggearbeider.

 

Arrest kan tas i skyldnerens formuesgoder, eksempelvis i et skip. Dersom forfølgning kan bli vanskeliggjort, kan det også gis utreiseforbud for skyldneren.

 

Det må være sikringsgrunn for å kunne få arrest i formuesgoder, det vil si at skyldnerens adferd gir grunn til å frykte at tvangsfullbyrdelse av kravet ellers blir forspilt, vesentlig vanskeliggjort eller må skje i utlandet. Både kravet og sikringsgrunnen må sannsynliggjøres.

 

Arrest besluttes av retten.

 

Arrest gir ikke tvangsgrunnlag og kreditor har ikke rett til å realisere formuesgodet med basis i arresten. Men en arrest blir gjerne etterfulgt av en tvangsrealisasjon i kraft av et ordinært tvangsgrunnlag, eksempelvis en panterett.

 

Hva gjør advokaten?

Advokaten opptrer som prosessfullmektig ved begjæring av arrest eller midlertidig forføyning. Begjæringen bør dokumentere at lovens krav er oppfylt. Siden en urettmessig begjæring om arrest kan medføre erstatningsansvar for kreditor, bør kreditor ikke begjære arrest uten at det foreligger reelle grunner for dette. En arrest er også gjerne første steg i en tvangsfullbyrdelsesprosess, og da kan advokaten iverksette tvangsfullbyrdelsen i forlengelsen av arresten.