3. Generelle regler for markedet

 

Verdipapirhandelloven (lov2007/75) inneholder en rekke regler som har til siktemål å regulere opptreden på markedet. De fleste reglene gjelder i forhold til finansielle instrumenter som er eller søkes notert på norsk regulert marked, men noen gjelder generelt. I stikkordsform gjelder det regler om blant annet:

  • Håndtering av innsideinformasjon/forbud mot misbruk av innsideinformasjon,
  • Forbud mot markedsmanipulasjon,
  • Forbud mot urimelige forretningsmetoder og plikt til å følge god forretningsskikk,
  • Avgivelse av investeringsanbefalinger,
  • Meldeplikt for primærinnsidere,
  • Flaggeplikt ved erverv av større aksjeposter mv,
  • Informasjonsplikt for utstedere av finansielle instrumenter,
  • Tilbudsplikt ved aksjeerverv, og
  • Prospektkrav.