2. Verdipapirforetak

 

Ytelse av investeringstjenester på forretningsmessig basis krever som et utgangspunkt tillatelse (konsesjon) etter verdipapirhandelloven (lov 2007/75). Investeringstjenester er nærmere definert i loven, men omfatter blant annet mottak og formidling av ordre på vegne av kunde, aktiv forvaltning og investeringsrådgivning. Loven stiller også opp nærmere krav til foretakets organisasjon, virksomhet, ledelse, eierstruktur og kapital.

 

Verdipapirforetak plikter å være medlem i Verdipapirfondenes sikringsfond, som skal gi dekning til kundene hvis foretaket ikke kan gjøre opp for seg.

 

Kredittinstitusjon kan gis tillatelse til å yte investeringstjenester, og den vil da være både bank/annen kredittinstitusjon og verdipapirforetak.

 

Investeringstjenester kan på nærmere vilkår også ytes av utenlandsk verdipapirforetak, enten ved etablering av filial i Norge eller ved grensekryssende virksomhet fra utlandet.