2.2. Finansiell sikkerhetsstillelse

 

Lov om finansiell sikkerhetsstillelse (lov 2004/17) inneholder en særskilt lovregulering av visse panterettigheter. Loven gjelder bare mellom juridiske personer, og det kreves at en av partene er en finansinstitusjon, verdipapirforetak eller en lignende «profesjonell part». Videre gjelder loven bare ved pantsettelse av verdipapirer, kontante innskudd og gjeldsfordringer (utrukket kredittilsagn). Sikkerheten kan videre bare stå for oppgjør av et pengekrav eller levering av verdipapirer. Andre panteobjekter, andre former for pantsettelse eller pantsettelse mellom andre typer av parter omfattes ikke av loven.

 

Innenfor lovens område kan det avtales bruksrett til panteobjektet utover det panteloven åpner for. Loven tillater også realisasjon av panteretten på avtalt måte, uten at tvangsfullbyrdelseslovens regler må følges. Sikkerhetsstillelse under avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse er også langt på vei beskyttet mot omstøtelse etter reglene om sikkerhetsstillelse for eldre gjeld. Sikkerhetsretter etter loven kan videre realiseres uten påhefte av boets legalpanterett til sikkerhet for boomkostninger, og boets rett til å nekte realisasjon de første seks måneder etter fristdagen gjelder ikke.