2.1.4. Alminnelig løsøre

 

Løsøre omtales gjerne som fysiske ting som ikke er fast eiendom. Patenter, varemerker og andre immaterielle rettigheter er ikke fysiske ting, og faller utenfor. Tilsvarende er fordringer og gjeldsbrev heller ikke å anse som løsøre.

 

Hovedregelen er at løsøregjenstander som ikke kan registreres i et realregister pantsettes etter håndpanteregelen.

 

Håndpant får som et utgangspunkt rettsvern ved at løsøregjenstanden overleveres til panthaveren eller en tredjeperson som påtar seg å sitte med gjenstanden for panthaver på en slik måte at pantsetteren ikke har tilgang til de pantsatte løsøregjenstandene.