2.1.2. Borettslagsandeler mv.

 

En fordring eller en andelsrett hvor det er knyttet en leierett eller borett til husrom kan pantsettes. Det er ikke krav til hva husrommet brukes til, både husrom til bolig og næring omfattes.

 

Avtalt panterett i slike adkomstdokumenter får som et utgangspunkt rettsvern ved varsel til vedkommende utleier eller selskap. Dersom det er knyttet innskuddsbevis til leieretten eller boretten, må dette i tillegg overleveres etter håndpanteprinsippet eller det må gis melding til besitteren av dokumentene.

 

Borettslagsandel som er registrert i grunnboken kan også pantsettes, men avtalt panterett i slik andel får også rettsvern ved registrering i grunnboken.