2.1.14. Bankinnskudd/enkle pengekrav

 

Enkle pengekrav er typisk bankinnskudd, fordringer oppstått ved salg av varer eller formuesgjenstander, eller fordringer ved levering av tjenester. Enkle pengekrav mot navngitt skyldner, kan pantsettes. Likeledes kan enkle pengekrav som noen kommer til å få mot navngitt skyldner i et særskilt nevnt rettsforhold pantsettes. For pengekrav som er knyttet til verdipapir, finansielle instrumenter registrert i et verdipapirregister eller innløsningspapir gjelder det egne regler.

 

Avtalt panterett i enkle pengekrav får som et utgangspunkt rettsvern ved at skyldneren får melding om pantsettelsen, enten fra pantsetteren eller fra panthaveren.

 

Pant i innskudd i egen eller annen kredittinstitusjon, følger som et utgangspunkt de samme regler som angitt ovenfor for enkle pengekrav. I forbrukerforhold der kredittinstitusjonen skal ha pant i innskudd i egen institusjon, gjelder det egne regler. Det må her inngås særskilt skriftlig avtale, og panteretten kan bare omfatte innskudd som står på egen konto som er opprettet i forbindelse med avtalen. Rettsvern for slik avtalt panterett krever som et utgangspunkt at den skriftlige avtalen må angi kontonummer eller kontonumre for innskuddet eller innskuddene som er omfattet av panteretten.