2.1.13. Verdipapirer, innløsningsdokumenter, mv

 

Andre verdipapirer og innløsningspapirer kan som et utgangspunkt også pantsettes.

 

Verdipapir omfatter omsetningsgjeldsbrev og likestilte dokumenter, samt omsetningspapirer som representerer en andelsrett i et selskap.

 

Livforsikring kan vanligvis pantsettes ved registrering i livsforsikringsregisteret etter forsikringsavtaleloven (lov 1989/69).

 

Krav eller rettigheter knyttet til et innløsningspapir som ikke er et verdipapir, kan pantsettes. Panteretten får vanligvis rettsvern etter reglene om håndpant, og dessuten ved melding til den forpliktede etter papiret.

 

Medlemskap i samvirkeforetak som kan i visse tilfelle pantsettes jf. samvirkeloven (2007/81) § 21. Avtalt panterett i medlemskap får som et utgangspunkt rettsvern ved at foretaket får melding om pantsettelsen. Foretaket skal føre panteretten inn i medlemsregisteret. Dersom medlemskapet er knyttet til fast eiendom, får panteretten vanligvis rettsvern ved tinglysing i grunnboken.