2.1.1. Fast eiendom

 

Finansiering med pant i fast eiendom utgjør kjernen i realkreditten, og er svært vanlig.

 

Eiendomsrett til fast eiendom, tinglyst særlig rett i fast eiendom og ideell andel av slike rettigheter kan pantsettes. Både festeretter og eierseksjoner faller inn under denne kategorien. En fysisk del av en eiendom/registerenhet, kan ikke pantsettes særskilt før det er gitt tillatelse til deling etter plan- og bygningsloven.

 

Panterett i fast eiendom får som et utgangspunkt rettsvern ved tinglysing i grunnboken. For å kunne tinglyse en panterett i fast eiendom, må pantsetteren være hjemmelshaver eller det må foreligge samtykke fra hjemmelshaveren.

 

Artikler:

  • Rime-advokat Harald Sætermos artikkel i fagtidsskriftet NæringsEiendom nr. 02/13 om pant i fast eiendom:  NæringsEiendom0213