2.8. Hvitvasking

 

Hvitvasking er en fellesbetegnelse på handlinger som tar sikte på å sikre utbyttet av straffbare handlinger. Gjennom ulike handlinger ønsker den som sitter på utbyttet å få det konvertert til den del av den legale økonomien. Hvitvaskingsregelverket er gitt med sikte på å motvirke slik konvertering av utbytte av ulovlige handlinger. Den sentrale loven på området er hvitvaskingsloven (lov 2009/11), med tilhørende forskrift, som også har til siktemål å motvirke terrorfinansiering. Loven gjennomfører EUs såkalte tredje hvitvaskingsdirektiv (2005/60) i norsk rett, og det er gitt utfyllende rettsakter fra EU. De fleste aktører innen finansbransjen er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven.

 

Det er to hovedprinsipp som kommer til uttrykk i hvitvaskingsloven:

 

For det første pålegger loven de ansvarlige foretakene å foreta kundekontroll ved opprettelse av kundeforhold, ved utføring av transaksjoner over kr. 100 000,-, ved mistanke om visse straffbare forhold eller hvis tidligere registrerte opplysninger antas å ikke være riktige. På nærmere vilkår kan det også legges til grunn kundekontroll utført av tredjeperson. Loven inneholder plikt til å oppbevare dokumentasjon knyttet til identitetskontrollen i minst fem år, og etter at oppbevaringsplikten er over skal dokumentasjonen og opplysningene slettes.

 

For det andre skal foretakene iverksette nærmere undersøkelser ved mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte fra en straffbar handling eller terrorhandlinger. Dersom mistanken fremdeles er tilstede etter slike undersøkelser, skal forholdet meldes til Økokrim. Meddelelser til Økokrim i god tro er ikke i konflikt med taushetsplikten til banker og andre

 

For å sørge for etterlevelse av pliktene ovenfor skal foretaket ha forsvarlige rutiner for kontroll og kommunikasjon.

 

Brudd på regelverket kan være straffbart.

 

Hvitvaskingsregelverket kan forventes å bli revidert i den nærmeste tiden siden EU jobber med en revisjon av sine direktiv på området.

 

Finanstilsynet og Økokrim har laget et eget nettsted om hvitvasking på www.hvitvasking.no og her finnes nærmere informasjon om regelverket.

 

Hva gjør advokaten?

Advokaten bistår i første rekke med utarbeidelse av dokumentasjon og rutiner knyttet til overholdelse av hvitvaskingsregelverket. I finansieringstransaksjoner inngår hvitvaskingskontroll som et av elementene, og advokaten som er engasjert til å lage til dokumentasjonen blir ofte anmodet om å bistå også i forhold til hvitvaskingskontroll. Fra tid til annen oppstår det også enkeltsituasjoner som krever rådgivning fra advokat for korrekt overholdelse av regelverket.