2.7. Personopplysninger

 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Personopplysninger som behandles av finansinstitusjoner mv er underlagt et strengt beskyttelsesregime i henhold til personopplysningsloven (lov 2000/31).

 

Formålet med loven er å beskytte den enkelte mot krenkelse av personvernet ved behandling av personopplysninger, samt bidra til behandling av personopplysninger i samsvar med grunnleggende personvernhensyn som personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Personopplysningsloven gjennomfører personopplysningsdirektivet (direktiv 95/46/EF).

 

Banker skal ha konsesjon fra Datatilsynet for behandling av personopplysninger. Personopplysningsloven med forskrifter inneholder for øvrig en rekke nærmere bestemmelser for adgangen til og fremgangsmåten for behandling av personopplysninger.

 

Hva gjør advokaten?

Advokatens oppgave er først og fremst å rådgi i forhold til riktig overholdelse av personopplysningsloven med forskrifter, samt å utarbeide retningslinjer og rutiner for håndtering av personopplysninger i foretaket. Advokaten bistår også med kontakt med Datatilsynet og i forbindelse med konsesjonssøknader og meldinger.