2.6. Taushetsplikt

 

Ansatte, tillitsmenn, revisorer og andre som er engasjert av sparebanker, forretningsbanker, finansieringsforetak og verdipapirforetak har som et utgangspunkt taushetsplikt om det de i kraft av sin stilling får kjennskap til om kundenes eller foretakets forhold. Hjemlene for taushetsplikten er å finne i de respektive lovene som regulerer foretakene.

 

Det er en rekke unntak fra taushetsplikten, blant annet som følge av lovbestemt opplysningsplikt til offentlige organer. Det er også gitt særskilt rundskriv knyttet til taushetsplikten i finanskonsern. Den nærmere tolkning må foretas i forhold til den enkelte regel.

 

Det er også gitt særskilte regler om kredittopplysningsvirksomhet.

 

Brudd på taushetsplikten kan medføre straffeansvar.

 

Hva gjør advokaten?

Selv om bankene og andre aktører i finansbransjen er godt kjent med sin taushetsplikt, oppstår det ofte vanskelige situasjoner hvor det kan være uklart om opplysninger kan gis ut til tredjeperson eller til tilknyttede selskap til banken. I slike situasjoner er det ofte påkrevet med rådgivning knyttet til riktig overholdelse av regelverket.