2.4. Likviditet

 

En finansinstitusjon skal sørge for at den til enhver tid har tilstrekkelige likvider til at den kan dekke sine forpliktelser ved forfall. For å sørge for oppfyllelse av dette skal styret fastsette retningslinjer for likviditetsstyringen som skal følges av foretaket. Det er rapporteringsplikter til Finanstilsynet vedrørende likviditet, og er Finanstilsynet ikke tilfreds med likviditetssituasjonen kan det gis pålegg til institusjonen. Nærmere regler følger av finansieringsvirksomhetsloven (lov 1988/40) med tilhørende forskrift.