2.2. Eierkontroll

 

Det er lange tradisjoner for å stille krav til eierne av finansinstitusjonene. I dag er det reglene om eierkontroll i finansieringsvirksomhetsloven (lov 1988/40) som regulerer dette. De norske reglene slik de er i dag har bakgrunn i flere EU direktiv.

 

Prinsippene er at det kreves melding til og tillatelse før erverv av en direkte eller indirekte eierandel på 10 prosent, og tilsvarende ved økning av eierandelen på 20 prosent, 30 prosent eller 50 prosent – eller hvis erververen får bestemmende innflytelse i institusjonen jf. aksjelovenes bestemmelser. Det kan også stilles krav til tillatelse ved erverv av mindre eierandel dersom dette gir en vesentlig innflytelse i institusjonens ledelse og dens virksomhet. Ved søknad om start av konsesjonspliktig virksomhet skjer det en tilsvarende prøving av eierstrukturen.

 

Dersom andelen reduseres under terskelverdiene skal det gis melding.

 

Myndigheten til å gi tillatelse ligger til Finansdepartementet, men Finanstilsynet har fått delegert kompetanse i kurante saker. Den sentrale vurderingen ved avgjørelse av om tillatelse skal gis knyttes til erververens «egnethet».