2.1. Tillatelse

 

Det kreves tillatelse eller konsesjon for å etablere de fleste typer av finansinstitusjoner. Kompetansen til å gi konsesjon ligger som et utgangspunkt hos Finansdepartementet, men i kurante saker er kompetansen delegert til Finanstilsynet. Lovverket stiller nærmere vilkår som må være oppfylt før konsesjon kan gis, både med hensyn til kapitalisering og finansiell stilling, organisering og driftsopplegg, samt eier- og ledelsesstruktur.

 

Endringer i foretaket i forhold som ligger til grunn for tillatelsen vil som regel også kreve godkjennelse fra myndighetene.

 

Hva gjør advokaten?

Advokatene skriver vanligvis søknaden om tillatelse for nye finansinstitusjoner og skaffer til veie den relevante dokumentasjonen som skal følge med søknaden. Korrespondanse med tilsynsmyndighetene i forbindelse med endringer eller annen løpende tilsynskorrespondanse håndteres ofte med hjelp av advokat med kjennskap til regelverket.