1.2. Norges Fondsmeglerforbunds Etisk Råd

 

Norges Fondsmeglerforbund er en næringsorganisasjon for verdipapirforetakene. Fondsmeglerforbundets Etisk Råd behandler klager fra kunder mot Norges Fondsmeglerforbunds medlemmer, klager knyttet til regelverket vedrørende OTC-systemet og i visse tilfeller kan Etisk Råd ta opp saker på eget initiativ.

 

Klage til Etisk Råd skal være skriftlig og begrunnet. Forbundet fungerer som sekretariat for Rådet, og sender klager som det er grunnlag for å behandle videre til innklagede med frist for inngivelse av tilsvar.

 

Etter saksforberedelse forelegges saken vanligvis for Etisk Råd for avgjørelse i møte, men avgjørelsen kan også fattes ved skriftlig behandling.

 

Klagen kan gis medhold eller ikke. Rådet treffer imidlertid ikke beslutning om erstatning eller oppreisning for klageren. Rådet kan likevel trekke vedtak om sanksjon i form av irettesettelse, kritikk og advarsel. I grove tilfeller kan foretaket gis bot, og foretaket kan ekskluderes.

 

Rådets avgjørelser er offentlige.

 

Hva gjør advokaten?

Klage til Etisk Råd er gjerne et ledd i en tvist mellom kunde og foretaket. Advokaten kan rådgi i forhold til en slik klage, og bistå med utforming av klage og tilsvar til Etisk råd.