1.1. Finansklagenemnda Bank

 

Generelt

Finansklagenemnda Bank er et bransjebasert utenomrettslig tvisteløsningsorgan som behandler klager fra forbrukere som har en tvist med bank, finansieringsselskap, kredittforetak, fondsforvaltningsselskap eller med verdipapirforetak knyttet til investeringsrådgivning (samlet omtalt som «finansforetak»). I saker knyttet til ansvar ved misbruk av konto eller betalingskort kan også finansforetaket klage inn forbrukeren.

 

Klagen forutsetter at finansforetaket er tilknyttet Finansklagenemnda. De fleste finansforetak som har virksomhet i Norge er tilknyttet Finansklagenemnda, men nærmere informasjon om medlemmer får man ved å kontakte nemndas sekretariat.

 

Finansklagenemnda har også egne nemnder knyttet til forsikring, henholdsvis Finansklagenemnda Person, Finansklagenemnda Skade og Finansklagenemnda Eierskifte.

 

Finansklagenemndas virksomhet er regulert av ”Avtale om Finansklagenemnda”, ”Vedtekter for Finansklagenemnda” og ”Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda”.

 

Kostnader

Forbrukeren skal ikke belastes for klagesaksbehandling i nemnda eller i sekretariat. Finansklagenemnda finansieres av innbetalinger fra tilknyttede finansforetak.

 

Saksbehandling

En klage til Finansklagenemnda forutsetter at finansforetaket først er gitt anledning til å ta stilling til kravet. Forbrukeren må derfor først klage til finansforetaket før klagen kan sendes til Finansklagenemnda.

 

Klagen til nemnda skal være skriftlig, og den videre saksbehandling er skriftlig. Klagen mottas av sekretariat som forbereder klagen til videre behandling for selve nemnda.

 

Klagen skal avvises hvis tvisten er avgjort av domstolene, er til behandling ved domstolene (inkl namsmannen), eller naturlig hører under annen klageordning eller tilsynsmyndighet. Nemnda kan også avvise klagen i andre nærmere angitte tilfeller.

 

Etter mottak av klage som ikke umiddelbart blir avvist, vil den innklagede part tilskrives og blir anmodet om å gi sitt syn på klagen.

 

Dersom klagen går til behandling for selve nemnda, forbereder sekretariatet en skriftlig redegjørelse til nemnda med en kort fremstilling av saksforholdet, partenes anførsler og påstander. Partene får oversendt redegjørelsen før behandling i nemnda.

 

I nemnda settes møtene med én uavhengig leder, samt to representanter fra finansforetakene og to representanter fra forbrukermyndighetene. Hvem som møter som representanter fra finansforetakene og forbrukermyndighetene kan variere fra møte til møte.

 

Nemnda har møter etter en nærmere fastsatt møteplan hvor sakene behandles. Nemnda behandler klager slik fremsatt, men er ikke begrenset til de anførsler og rettsgrunnlag som partene har brakt inn i saken. Møtene i nemnda er ikke offentlige, og partene deltar ikke i møtene.

 

Betydningen av behandling

Nemndas uttalelser er rådgivende. Men finansforetak som ikke vil følge uttalelsen, må varsle sekretariatet innen 30 dager dersom uttalelsen vil bli fraveket. Dersom det ikke varsles, blir finansforetaket som et utgangspunkt bundet av uttalelsen.

 

Tvister som er til behandling for nemnda, kan ikke bringes inn til alminnelige domstoler. Tvangsfullbyrdelse eller midlertidig sikring kan gjennomføres selv om tvisten står for nemnda.

 

Ved videre behandling av sak som er ferdig behandlet av Finansklagenemnda Bank bringes den direkte til tingretten. Behandling i forliksrådet er ikke påkrevet.

 

Finansklagenemnda Bank sine uttalelser blir offentliggjort, men forbrukerens navn unntas fra offentlighet.

 

Hva gjør advokaten?

Klagene til Finansklagenemnda reiser ofte spørsmål knyttet til overholdelse av lovverket gitt til beskyttelse av forbrukeren, slik som rådgivningsansvar og informasjonsplikter. Til dette regelverket er det en omfattende praksis med både rettsavgjørelser og tidligere uttalelser fra nemnda. En advokat med god kjennskap til disse rettsområdene vil kunne rådgi vedrørende en klage, og inngi tilsvar til nemnda basert på hvordan regelverket er å forstå.