2.2. Inkassoprosessen

 

Inkassoprosessen innledes med et skriftlig inkassovarsel som sendes av inkassator eller fordringshaver etter at fordringen er forfalt. Inkassovarselet skal oppfordre til betaling av kravet, og det skal settes en frist for betaling som ikke skal være kortere enn 14 dager fra da varselet ble sendt.

 

Når en inkassator har mottatt et krav til inndrivelse, og fristen som er satt i inkassovarselet er utløpt uten at betaling har skjedd, skal inkassatoren sende en skriftlig betalingsoppfordring til skyldneren. Dersom det er tvil om kravets rettmessighet, skal dette være vurdert før betalingsoppfordringen sendes. I betalingsoppfordringen skal skyldneren oppfordres til å betale eller komme med innsigelser til kravet innen en frist på minimum 14 dager. Loven oppstiller nærmere krav til innholdet av en betalingsoppfordring.

 

Det er egne regler i inkassoloven med forskrifter om skyldnerens erstatningsansvar overfor fordringshaver og inkassator knyttet til inkassoprosessen.

 

Omstridte krav skal bringes inn til forliksrådet eller til tingretten for rettslig avgjørelse. Slike krav skal ikke inndrives ved inkasso. Uomstridte krav hvor det er sendt inkassovarsel og betalingsoppfordring, kan inndrives rettslig ved forliksrådet og tingretten.

 

Hva gjør advokaten?

Som det fremgår ovenfor, kan advokater forestå fremmedinkasso i kraft av sin advokatbevilling. I ordinære tilfeller er det likevel slik at det bare er krav av en viss størrelse som kan forsvares inndrevet ved hjelp av advokat, og advokater har vanligvis heller ikke systemer for overvåkning av krav. Advokater kan bistå ved utforming av rutiner for inndrivelse av egne krav eller andres krav slik at disse er i henhold til lovverket. Det er vanlig at det inngås rammeavtaler om inkassotjenester med store kreditorer, samt avtaler om overdragelse av porteføljer med forfalte krav. Advokater bistår ved forhandlinger av slike avtaler.