2.1. Inkassovirksomhet

 

Ervervsmessig eller stadig inndriving av fordringer for andre (fremmedinkasso), og oppkjøp og egen inndrivelse av forfalte fordringer (oppkjøpsinkasso) er definert som inkassovirksomhet. Fremmedinkasso krever bevilling som inkassoforetak, alternativt kan det drives i kraft av advokatbevilling. Oppkjøpsinkasso krever bevilling som inkassoforetak alternativt konsesjon som finansinstitusjon.

 

Dersom kredittyter er finansinstitusjon, kommune eller fylkeskommune, kreves det at også erverver ved oppkjøpsinkasso er finansinstitusjon eller at låntaker uttrykkelig samtykker til overdragelse jf. finansavtaleloven (1999/46) § 45.

 

Inkassoloven stiller nærmere betingelser for å kunne få inkassobevilling, blant annet krav til egnethet og sikkerhetsstillelse. Inkassobevilling gis av Finanstilsynet og Finanstilsynet  fører også tilsyn med innehavere av inkassobevilling.