2. Forliksrådene

 

I tvister om formuesverdier, er utgangspunktet at tvisten først skal bringes inn for forliksrådet. Det gjelder flere unntak fra denne plikten, blant annet for tvister som gjelder mer enn kr. 125 000,- og hvor partene er bistått av advokat, samt saker som har vært behandlet av Finansklagenemnda.

 

Forliksrådene er meklingsinstitusjoner med begrenset domsmyndighet. Forliksrådets medlemmer er tilnærmet aldri jurister, men det forekommer at forliksrådet har jurister som bistår med saksbehandlingen til det enkelte forliksråd.  Det er et forliksråd i hver kommune, og medlemmene av forliksrådet velges av kommunestyret for fire år av gangen.

 

Hovedformålet med møte i forliksrådet er å få partene til å inngå et forlik. Men forliksrådet har i visse tilfeller også mulighet for å avsi dom, slik som i tvister om pengekrav under 125 000,- hvor en av partene krever det. Forliksrådet kan også avsi fraværsdom dersom innklagede ikke møter.