1.1.1. Lovregulering

 

Kredittavtaler er hovedsakelig regulert i finansavtaleloven (lov 1999/46) kapittel 3.  Reglene gjennomfører det nye forbrukerkredittdirektivet (EU Direktiv 2008/48/EF) i norsk rett, og dette direktivet er et totalharmoniseringsdirektiv.

 

Den tidligere kredittkjøpsloven er nå innarbeidet i finansavtaleloven, og reglene gjelder derfor også for kredittkjøp. En konsekvens av dette er at kreditt som ytes av andre næringsdrivende enn finansinstitusjoner som et utgangspunkt er omfattet av lovens regulering av disse avtalene.

 

Som ellers i finansavtaleloven er reglene preseptoriske beskyttelsesregler til fordel for forbrukerne, mens de i næringsforhold kan fravikes ved avtale. Reglene vil i praksis også fungere som bakgrunnsrett for låneavtaler etter norsk rett.

 

Finansavtalelovens regler om kredittavtaler inneholder omfattende regulering kredittavtalene, slik som

  • opplysningsplikt ved markedsføring og før inngåelse av kredittavtale,
  • plikt til kredittvurdering og frarådningsplikt,
  • krav til form og innhold på kredittavtalen,
  • angrerett for kredittkunden,
  • regler om endring av renter og betingelser i kredittavtalen,
  • opplysnings- og varslingsplikter under kredittavtalens liv, og
  • regler om forfall, innfrielse og opphør av kreditten.

Utover finansavtaleloven finnes det en rekke spredte lovbestemmelser som kan ha relevans for kredittavtaler. Gjeldsbrevloven fra 1939 fortjener å bli nevnt i denne sammenheng. Selv om dens regulering er lite detaljert, knesetter den en rekke prinsipper som er meget sentrale også for dagens omfattende kredittavtaler.

 

Hva gjør advokaten?

Banker og andre finansinstitusjoner bruker ofte advokat til å rådgi knyttet til overholdelse av regelverket knyttet til låneavtaler. Selv om låneavtalene som brukes i mange tilfeller er standardiserte, kreves det ofte vurderinger av opplysningsplikt og fraråding i de konkrete tilfellene. I lånets løpetid og i misligholdssituasjoner kreves det rådgivning knyttet til overholdelse av lovgivningens krav på de ulike stadier.