1. Konto

 

Tilnærmet alle fysiske og juridiske personer i vår vestlige verden har én eller flere innskuddskontoer i bank. Det er praktisk med hensyn til inn- og utbetalinger fra kontoen, og det er vel nærmest utenkelig at noen i dag besitter alle sine betalingsmidler i kontanter.

 

Det er som et utgangspunkt bare banker med konsesjon som har rett til å motta innskudd fra allmennheten. En begrenset rett til å motta innskudd gjelder også for e-pengeforetak og samvirkeforetak. De privatrettslige sider av bankinnskudd og kontoer er hovedsakelig regulert av finansavtaleloven (lov 1999/46) kapittel 2.

 

Loven inneholder nærmere regler om blant annet:

  • Krav til innskuddsavtalen og alminnelige vilkår
  • Rett til avvisning av kunder
  • Umyndige kontohavere
  • Gebyrer og vederlagskrav
  • Bruk av konto
  • Sperring av konto
  • Tilbakeholdsrett og motregning i konto
  • Oppsigelse og heving av kontoavtale

Til en innskuddskonto kan det også være knyttet en kreditt fra banken som kontohaveren kan benytte seg av. I så fall skal kredittelementet anses som en kreditt etter finansavtaleloven kapittel 3.