Finansdagen – som arrangeres av Juristenes Utdanningssenter (JUS) – blir i år avholdt 15. mars på KS Agenda Møtesenter i Oslo. Dette er en kursdag særlig rettet mot advokater og jurister som jobber med bank- og finansjus, og i år er det særskilt fokus på låneavtaler.

Norske husholdningers forbruksgjeld har nesten fordoblet seg siden 2008, noe som til dels tilskrives omfattende markedsføring av forbruksgjeld. Med høyt opptak av forbruksgjeld antas det å følge gjeldsproblemer for husholdningene, og fra myndighetshold er det ønskelig å motvirke denne utviklingen. Barne- og likestillingsdepartementet har fått utarbeidet et forslag til nye regler om markedsføring av kreditt. Nedenfor har vi sett på hovedpunktene i det som foreslås.

Det påligger banker og andre finansforetak å kredittvurdere forbrukerkundene jf. finansavtaloven § 46 b, samt å fraråde inngåelse av kredittavtale dersom økonomiske evne eller andre forhold tilsier at kunden bør avstå fra å ta opp kreditten. Ved vurderingen står kredittkundens inntektsforhold sentralt, og et spørsmål er hvordan kundens utsikt til bonus skal hensyntas. Dette var oppe for Finansklagenemnda Bank i en sak tidligere i år.

Vi har tidligere hatt omtale av forslagene om gjeldsregister. Det første forslaget til gjeldsregister ble fremsatt av Stoltenberg II-regjeringen, men ble trukket fra Stortinget av Solberg-regjeringen. I Solberg-regjeringens strategi for boligmarkedet som ble presentert sommeren 2015 lå etablering av gjeldsregister inne, og i høst ble et utkast til lovregulering sendt på høring.

Det er stor konkurranse om boliglånskundene, og mange kunder innhenter tilbud fra flere banker. Dersom kunden slår til på et ekstra godt tilbud, er det et spørsmål hvor lenge banken plikter å opprettholde det gode rentetilbudet. Dette har Finansklagenemnda Bank sett på i en nylig avgitt uttalelse.

Når en næringsdrivende låntaker av en viss størrelse får finansielle problemer, kommer det fort opp løsningsforslag som enten favoriserer låntaker-siden eller kreditor-siden. En vanskelig avveining er hvor langt kreditor plikter å strekke seg for å finne en løsning for låntakeren, alternativt om kreditor kan jobbe for et forslag som er til gunst for kreditor men ikke nødvendigvis for låntaker-siden. Dette kan formuleres som et spørsmål om kreditors lojalitetsplikt overfor låntaker, og en nylig avsagt dom fra Borgarting lagmannsrett gir nyttig veiledning.

En stadig gjenvendende problemstilling for domstolene er hvilke gjeldsposter avgitte kausjoner hefter for. Et tema i denne materien er om kausjonen omfatter bare gjeld som var opparbeidet på kausjonstidspunktet (eldre gjeld), eller også senere pådratt gjeld (ny gjeld). Dette var tema for en nylig avsagt dom fra Borgarting lagmannsrett.

Finansportalen.no er en tjeneste fra Forbrukerombudet som skal gjøre det mulig for forbrukerne å sammenligne bank-, forsikrings- og investeringsprodukter. Banker har i flere år hatt plikt til å registrere prisopplysninger på finansportalen.no. Men fra 1. juli er finansforetak også pålagt å lenke til finansportalen.no fra forsiden på sin hjemmeside, og to uker før fristen er det fremdeles mange som ikke har slik lenke.

Bustadoppføringslova § 12 pålegger entreprenøren å få stilt garanti overfor forbrukeren ved oppføring av ny bolig, en garanti som skal sikre oppfylling av avtalen. Stortinget arbeider nå med et forslag til presisering og endring av denne bestemmelsen som vil få betydning både for entreprenørene, forbrukerne og bankene.

Det har vært noe omdiskutert om vanlige forbrukerkunder bør anbefales å ta opp valutalån. Bakgrunnen er at valutakurssvingninger kan medføre at gjelda øker i et ikke ubetydelig omfang. Finansklagenemnda har i en nylig avsagt uttalelse konkludert med at det ikke er grunnlag for å oppstille et alminnelig prinsipp om at valutalån ikke bør gis til alminnelige forbrukerkunder.